Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1a. Klant – afnemer van een goed of dienst van het Talen Training Centrum.
2b. TTC – Talen Training Centrum, Burg. Grothestraat 61, 3761 CL Soest

Artikel 2. Cursussen
2a.Inschrijvingen voor de cursussen kunnen telefonisch of via de mail worden ingediend.
2b.Het cursusgeld dient voor de aanvang van de cursus overgemaakt te worden op rekeningnummer NL12RABO 0158 072 979 ter name van TTC te Soest.
2c. Geen restitutie bij voortijdige beëindiging van de lessen of cursus. 
2d. Bij onvoldoende inschrijvingen kan het TTC besluiten de cursus te annuleren.
2e.Als door omstandigheden een les uitvalt, wordt in overleg met de klant een andere datum en tijd afgesproken.
2f.Bij hoge uitzondering kan een klant tot twee werkdagen van te voren de les verplaatsen.
2g. Annulieringsregeling. Tot 14 dagen na inschrijven geldt het bedenktrecht. Bij annuleren tot 3 weken voor aanvang wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annuleren tussen 3 weken en de startdatum wordt 75 euro in rekening gebracht. 

Artikel 3. Privé en online lessen
3a. Hetzelfde zoals in art.1a, 1b, 1c, 1e.
3b. Bij hoge uitzondering kunt u tot twee werkdagen van te voren uw les verplaatsen.
3c. Het aantal overeengekomen lesuren dient uiterlijk binnen één maand na de ingeroosterde laatste les van de cursus te zijn opgenomen.

Artikel 4. Boekbestellingen
4a.Bestelde boeken worden pas na de betaling verstuurd. 
4b. Bestelde boeken worden binnen drie werkdagen na de ontvangst van de betaling verstuurd naar het opgegeven adres binnen Nederland.

Artikel 5. Privacy
5a. TTC heeft een Privacy Statement. Zie https://www.talentraining.nl/privacy-en-ssl/.
5b. Gegevens van de klanten van het TTC worden gebruikt uitsluitend om de gevraagde informatie te verstrekken.

Klachtenreglement

Artikel 1. Definities
1a. Klacht
In deze regeling wordt verstaan onder een klacht: een mondelinge (re-)actie dan wel een schriftelijk stuk, waarin de klant zijn of haar ongenoegen uit over de gedragingen van en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van Talen Training Centrum.
1b. TTC Talen Training Centrum, Burg. Grothestraat 61, 3761 CL Soest

Artikel 2. Voorwaarden
2a. Iedere belanghebbende binnen een door TTC uit te voeren opdracht heeft het recht om een klacht in te dienen.
2b. De klacht kan zowel mondeling als (bij voorkeur) schriftelijk via e-mail worden ingediend bij TTC. Elke ontvangen klacht zal via e-mail schriftelijk worden bevestigd binnen 3 werkdagen.
2c. Een klacht wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. naam en adres van de melder;
b. de datum van de melding;
c. een omschrijving van de klacht: de gedragingen, uitlatingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt;
d. er geld een bedenktermijn van 14 dagen voor de aanvang van de gekozen cursus Nederlands of Pools.

Artikel 3. Geen verplichting tot afhandeling klacht
3a. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien:
a. het feit waartegen geklaagd wordt langer dan drie maanden voor indiening van de klacht
heeft plaatsgevonden;
b. de klacht anoniem is.
3b. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de melder en/of de opdrachtgever
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht, door
TTC via e-mail schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 4. Klachtbehandeling
4a. De bevoegdheid tot behandeling van de ingediende klacht ligt bij een persoon die in ieder
geval niet bij de betreffende gedraging betrokken is geweest.
4b. Na ontvangst van de klacht zendt TTC binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging via e-mail aan de melder en/of de opdrachtgever, waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld.
4c. De melder en degene op wie de klacht betrekking heeft, krijgen de gelegenheid (indien
wenselijk) te worden gehoord.
4d. De klacht wordt via e-mail schriftelijk afgehandeld, binnen vier weken na ontvangst van de klacht. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
4e. Als de klacht tot een geschil leidt, wordt in samenspraak met de klant een mediator genoemd – mevr. Marieke Pieters. De uitspraak van de mediator is voor beide partijen bindend. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd te Soest, d.d. 11 juni 2018
Dr. T.Schothuis Jaskólska