Warunki TTC

Talen Training Centrum
Burg. Grothestraat 61
3761 CL Soest

www.talentraining.nl

 

Warunki TTC

Artykuł 1. Kursy

1a. Zapisy na kursy przyjmujemy telefonicznie lub drogą mailową.
1b. Zapłata za kurs (w całości) przed rozpoczęciem kursu na konto TTC nr NL 12 Rabo 0158072979.
1c. Możliwość uiszczenia zapłaty (w całości) przelewem lub gotówką najpóźniej na pierwszej lekcji.
1d. W razie wcześniejszego przerwania nauki, nie przysługuje zwrot zapłaty.
1e. Faktury i certyfikaty (świadczące o ukończeniu kursu na określonym poziomie) wydajemy na ostatnich zajęciach.
1f. Przy  braku możliwości odebrania certyfikatu osobiście prosimy o uregulowanie odbioru we własnym zakresie. Za przesyłkę faktur i certyfikatów jak również za wystawienie duplikatów  pobieramy opłatę w wysokości €15.
1g. TTC zastrzega sobie prawo do odwołania wcześniej zaplanowanego kursu w przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń.
1h. TTC zastrzega sobie prawo do dopasowania zasad, dotyczących kursu do ilości zgłoszeń –  w porozumieniu ze zgłoszonymi.
1i. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych TTC gwarantuje odbycie się lekcji w innym terminie, uzgodnionym wcześniej z klientem.
1j. Przeniesienie na kurs w późniejszym terminie z zachowaniem opłaty.
Jest możliwe przeniesienie się w trakcie kursu (kurs A) na kurs w późniejszym terminie (kurs B). Na kursie B można wykorzystać taką ilość lekcji, która pozostała do końca kursu A od momentu zgłoszenia pisemnie pocztą lub drogą mailową na adres biura TTC beata@talentraining.nl (nie u nauczyciela) chęci przeniesienia się na kurs w późniejszym terminie.
Przeniesienie z zachowaniem opłaty za kurs możliwe jest w okresie do 6 miesięcy od daty rozpoczecia kursu A. Przenieść się można na dowolny  kurs stacjonarny na tym samym poziomie, co kurs A na terenie całej Holandii.TTC nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w terminie 6 miesięcy kurs na danym poziomie i w wybranej miejscowości się nie odbędzie.TTC nie ponosi odpowiedzialności za znalezienie alternatywnego kursu i za informowanie o nim. Oznacza to, że kursant jeszcze w trakcie kursu A sam wybiera kurs B, na który chce się przenieść w ramach opłaty za kurs A i informuje o tym drogą mailową TTC na adres:beata@talentraining.nl .
Kursant, przenoszący się na inny kurs, zobowiązany jest do  pokrycia kosztów administracyjnych w wysokości €20,00. Opłatę tę należy uiścić na nr konta TTC: NL 12 Rabo 0158072979 w dniu rozpoczęcia się kursu B.
1k. Klient ponosi odpowiedzialność za podane TTC dane osobiste. Konsekwencją podania nieprawdziwych danych jest wystawienie przez TTC rachunku i certyfikatu z tymi właśnie danymi.
1l. Kient na 14 dniowy termin do namysłu przed rozpoczęciem wybranego  kursu j.niderlandzkiego.
1m.Odwołanie lekcji przez zleceniodawcę jest możliwe w wyjątkowych przypadkach z wyprzedzeniem 2 dnich roboczych.

Artykuł 2. Lekcje prywatne i online
2a. Obowiazują te same zasady jak w art.1 pkt.1a, 1b, 1d, 1h.
2b. Odwołanie lekcji przez klienta jest możliwe w wyjątkowych przypadkach z wyprzedzeniem 2 dnich roboczych.
2c. Ustalona ilość godzin lekcyjnych zostaje zrealizowana najpóźniej w ciągu miesiąca po ostatniej zaplanowanej lekcji.

Artykuł 3. Zamówienia książek
3a. TTC realizuje zamówienia książek po wcześniejszym uiszczeniu zapłaty na rachunek bankowy, patrz pkt 1b.
3b. Zamówione książki zostają wysłane na podany adres (na terenie Holandii) w ciągu trzech dni roboczych od momentu wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy TTC.

Artykuł 4. Prywatność
4a. TTC ma politykę prywatności. Zobacz: https://www.talentraining.nl/o-nas/bezpieczenstwo-ssl/
4b. Dane swych klientów, udostępnione przez nich samych, służą wyłącznie przekazywaniu im informacji, o które proszą. Udostępniając TTC swe dane klienci wyrażają tym samym na to zgodę.
4c. Zdjęcia i filmy robione na kursach za zgodą obecnych mogą być wykorzystywane do potrzeb wewnętrznych TTC i publikowane online (np. Facebook, witryna TTC, Picasa).

Artykuł 5. Zapisy na biuletyn TTC
5a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na kurs, czy też formularza informacyjnego oznacza zarazem wyrażenie zgody na wpisanie się na listę mailingową biuletynu TTC. Z listy tej można się w dowolnym momencie wypisać korzystając z odpowiedniej opcji w otrzymanym biuletynie.

Artykuł 6. System annulacji
Do 14 dni po rejestracji klient ma prawo do złożenia wniosku o bezpłatną rezygnację. W przypadku rezygnacji do 3 tygodni przed rozpoczęciem kursu, zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 50 euro. Jeśli anulacja nastąpi w terminie od 3 tygodni do daty rozpoczęcia, zostanie naliczona opłata w wysokości 75 euro. Rejestrując się na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, klient automatucznie rezygnuje z 14 dniowego czasu do namysłu.

Artykuł 6. Skargi
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie skargi zostaje powołana osoba trzecia, tzw. Mediator. Jest nią pani Marieke Pieters. Decyzja Mediatora jest wiążąca dla obu stron. W trakcie trwania procedury obie strony obowiązuje tajemnica.
Skargi i sposób ich rozwiązania są rejestrowane i przechowywane przez okres dwóch lat.

Zatwierdzone i podpisane w Soest, 11-06-2018
Dr T. Schothuis Jaskólska